Viên nhai Bio-acimin Chew (gói 6 viên) – Dược Việt Đức Store