Hội nghị gặp mặt khách hàng thân thiết tại Miền Trung – Tây Nguyên – Dược Việt Đức Store